Current language is English, see in Farsi.

The Veil I Cast

Has Lyrics

The Veil I Cast حجاب بازیگران من
حجاب چهرۀ جان می شود غبار تنم
خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم
چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
روم به گلشن رضوان که مُرغ آن چمنم
عیان نشد که چرا آمدم؟ کجا بودم؟
دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم
مرا که منظر حور است مسکن و مأوا
چرا به کوی خراباتیان بود وطنم
حجاب چهرۀ جان می شود غبار تنم
خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم
اگر ز خون دلم بوی مُشک میاید
عجب مدار که همدرد نافۀ خُتنم
طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع
که سوزهاست نهانی درون پیرهنم
بیا و هستی "حافظ " ز پیش او بردار
که با وجود تو کس نشنود ز من که منم
حجاب چهرۀ جان می شود غبار تنم
خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store